Thermia Stories | #justatthermia — Tagged "religious tourism"

Panagia Kanala church

Panagia Kanala: the miraculous icon

The Panagia Kanala church is situated in the southeastern region of Kythnos, near the village of Kanala, which stands... more